Back to Front Page

ብልቢ ህዝቡ ዝነገሰ  መራሒ!

ብክብረኣብ ሓቂ

10-05-19

ጀነራል ፃድቃን ገ/ትንሳኤ    ምስ ሓደ ሚዲያ ኣብ ዘካዮዶ ቃለመሕተት፣ ’ ህዝቢ ትግራይ ከም ባህሊ ብዘይምኽንያት ከምዘይፀልእን ብዘይምኽንያት ከምዘይፈትውን' ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር። ዶክተር ደብረፅዮን ብህዝቢ ትግራይ ዝፍቶን ዝኽበርን መራሒ ምዃኑ ዝሓበረ ጀነራል ፃድቃን፣ ንሱ'ውን ከም ሓደ ትግራዋይ፣ ህዝቢ ትግራይ  ንዝፈትዎ መራሒ ክፈትዎን ክድግፎን ግቡእ ምዃኑ ኣስሚርሉ'ዩ። ብርግፅ ዶክተር ደብረፅዮን ንመጀመሪያ ግዜ ብዝገርም ፍጥነት ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ዝኣተወን፣ ናይ ህዝቢ  ሙሉእ  ድጋፍ ዝወነን መራሒ ንምዃን ክኢሉ’ዩ።

ናይዚ ፅሑፍ ዕላማን ትኹረትን እውን ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ኣዝዩ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ክኣቱ ዘኽኣሎ ክብሪታትን እንታይነትን ከምኡውን ትርጉም እዞም  ክብሪታት ምትንታንን  እዞም ምስኡ ዘለዉ ክብሪታት ናብ ካለኦት ማእከሎትን ላዕለዎትን ኣመራርሓ ክወራረሱን ክሰፍሑን  ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን  ኩሉ ንኽመሃረሉን  ምግባር እዩ።

ከምዝፍለጥ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ብ2010 ዓ/ም ኣብ ዘሳለጦ ብዕምቆት ናይ ምሕዳስ ምንቅስቃስ፣ ዕላማታት እቲ ውድብ ኣብ ምዕዋት ዝተኸየደ ጉዕዞ እንታይ ከምዝመስል፤ ኣብ መስርሕ ዘጋጠሙ ፀገማት፣ ህዝቢ በቢደረጅኡ ዘቕርቦም ዝነበሩ መረረታት፣ምንጪን ደረጃ እቶም ፀገማትን፣ ከም ውድብ ኣብቲ ሃገር ዝነበሮ ግደ እንታይ ከምዝመስል ብድምር ነቶም ጠጠው ዝበለሎም ፕሮግራማትን ስትራቴጂታትን ኣብ ምፍፃም ዘሎ ኩነታት ብዝርዝር ምፍታሹን ኣድላይን ነቲ መድረኽ ይምጥን'ዩ ዝበሎ ዳግመ ምትዕርራይ ምክያዱ ይዝከር።

ነቲ ከም ውድብ ዝተገበረ ፅዑቕ ገምጋምን ምትዕርራይን ስዒቡ ድማ፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ንኣይተ ኣባይ ወልዱ ብምትካእ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብን ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኮይኑ ተሸይሙ’ዩ።ርእሰ ምምሕዳር ኮይኑ ብዕሊ ድሕሪ ምሻሙ፣ ካቢንኡ ዳግም ብምፍታሽን ብምትዕርራይን ታሕሳስ 2010 ዓ/ም ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ምስግጋሩ ይፍለጥ።

ብምዃኑ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮም ክንከባለሉ ዝፀንሑ መሰረታዊ ዝኾኑ ጠለባትን ሕቶታትን ህዝቢ ብዘተኣማምን ብርኪ ንምምላስ፡ ምስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ተኣሳሲሮም ክልዓሉ ዝፀንሑ ሱር ዝሰደዱ ፀገማት ትካላዊ ብዝኾነ መልክዕ ንምፍታሕ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢን መንግስትን(ብፍላይ ምስ ውድብ) ተፈጢሩ ዝፀንሐ ሓጓፍ ብምፅባብ ኢሉ እውን ብምጥፋእ ናብ ንቡር ቦትኡ ንምምላስ፡ ኣብ ልዕሊ ህላወን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘንፀላለወ ሓደጋ ብጥበብን ውሕልነትን ንምምካት ብሓፈሻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘመናት ሕቶ ብዘተኣማምን ደረጃ ንምምላስ ናብ  ዙርያመለሽ ምንቅስቓስ ኣትዩ'ዩ። ግዜ መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊን ኣብ ምዕራፋት ከም ህዝቢ ካብ ዘጓነፉና መድረኻት ዝምደብ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ኣብ ዝበለ እዋን ስለዝኾነ   ብመንፅር እዚ ልዕል ክብል ዝገለፅኩዎ ምኽንያት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ ናብ ሓላፍነት ምስ ምምፅኡ ከም ህዝቢ እኳ ዕድለኛታት እንተኾና፡ ኣብ ቦትኡ ኮይነ ነቲ ኩነታት እንተመዛዝን ግና ዕድለኛ ከምዘይኮነ ይስመዓኒ።

ብዝኾነ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ እዚ ናይዚ መድረኽ መሪሕነት ነዚ ከምህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ተኣፋፊ መድረኽ ብዝገርም ፖለቲካውን ድፕሎማሲያውን ብቕዓት ንኹሎም መሰናኽላትን ዕንቅፋታትን እናኣለየ(ዋላኳ መሊኡ ዝተዛዘመ ዕማም እንተዘይኮነ) ሰላም ትግራይ ውሕስ ክኸውን ተገይሩ'ዮ።  ኣንፀላልዩ ዝነበረ ናይ ጥፍኣትን ተንኮልን ብሓያል ዝተዋደደን  ውሕሉል ኣመራርሓን፣ ንቑሕ ምንቅስቓስ መንእሰያትን ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ትግራይን ክሃፍፍ ምግባር ተኻኢሉ'ዩ። ኣብዚ መኸተ ግደ  ፀጥታ ሓይሊታት ትግራይ ዕዙዝ ምንባሩን ምህላውን ሙሉእ ግንዛበ ኣለኒ። ስለዝኾነ ድሕንነትን ህላወን ተጋሩን ትግራይን ንምርግጋፅ ዝተወገኑ ስራሕቲ ፅቡቓት'ዮም ኢልካ ምቕማጥ ዝካል ይመስለኒ። መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ነቲ ኩነታት ግቡእ ክትትል ብምግባር፣ ኣብ በቢግዝኡ ዝነበሩ ፀቕጢታት፡ ምትንዃያት ብብልሓት እናኣለየ፣ ህዝቢ እናረጋግአ ብፍላይ ድማ ናይቲ ትኩስ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ስምዒት ብምቕላስን፣ ብዝኾነ ተኣምር ኣብ መሬት ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ንኸይፍጠር፣ ንኹሉ ነገር ብትዕግስትን ብምስትውዓልን ንኽሕለፍ ኣዝዩ ብቓላት ንምግላፅ ዝከብድ እጃም ተፃዊቱ ሰላምን ርግኣትን ትግራይ ክሕሎ መተካእታ ዘይርከቦ ተግባር ፈፂሙ'ዩ። ልዕሊ ኩሉ ውልቀ ክብሩን ሓደ ሓደ ግዜ ድማ እንኮላይ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ብዘውድቕ ኣግባብ ሰላምን ድሕንነት ህዝቡን ዓዱን እናውሓሰ ዝስጉም ዘሎ ዓቃልን መስተውዓላይን ኣብ ታሪኽ በዓል ዓብይ ግደ ክኾኑ ካብ ዝተዓደሉ ኣዝዮም ውሑዳት መራሕቲ ሓደ ክኸውን ዝበቕዐ እዩ።

ካብ ንውሕ ዝበሉ እዋናት ጀሚሮም እናተንከባለሉ ዝመፁን ዘለዉን ዙርያ መለሽ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጠለባት ዘላቕን ትካላውን ብዝኾነ መልክዕ ንምምላስ እውን ብርክት ዝበሉ መደባት እናተሰርሑ ከምዘለዉ ምርኣይ ይከኣል። ልዕሊ ኩሉ እዚ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ሓይሊ፣ ኩሉ ነገር ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ ክኸውን ብምግባርን ካብቲ መፅናዕቲ ብዝርከቡ ናይ መፍትሒ ኣንፈታት ብምምስራት ጠለባት ህዝቢ ንምምላስ ትኩረት ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ይርከብ። ኣብዚ መስርሕ ከኣ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ሙሁር ትግራዋይ ንምትእኽኻብ ዘኽእል ስርዓት ብምፍጣር፣ ዘለዎም  ውህሉል ዓቕሚ ንረብሓ ህዝቦም ከውዕልዎ ዘኽእል ኣወዳድባ ተፈጢሩ፣ ነዚ ስራሕ ዘተሓባብርን ብሓላፊነት ዝመርሕን ናይ ፖሊሲ መፅናዕቲ ትካል ተመስሪቱ ኣዝዮ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም።

ስለዝኾነ ምሕደራ ትግራይ ምዕሩይ(ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝጠልቦ ግልጋሎት ክረክብ፣ ከይጉልእላእ፣ ውፅኢታዊ ናይ ግልጋሎት ኣወሃህባ ንምትግባር)  ንምግባር፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ብስፍሓት ኣብ ዝግልገለሉ ጣቢያ ስለዝኾነ፣ እዚ ናይ ጣቢያ ምምሕዳር ብመሰረቱ ንምልዋጥን ነዚ ግዜ ዝምጥን ንምግባር ዘኽእል ሓዱሽ ናይ ጣቢያታት ኣወዳድባ ተግባራዊ ክግበር ተገይሩ ኣሎ።

ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ትግራይ ናይ ወረዳታት ኣወዳድባ ኣብ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ብምድራኽ ብመሰረቱ ከም ብሓዱሽ ክውደብ ዝኽእለሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ። ብመሰረቱ እዚ ምስ ኣወዳድባ ዝተኣሰሰረ ጉዳይ፣ንልምዓትን ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳርን ብዘለዎ ትርጉምን ኣገዳስነትን  እዩ ዝስራሕ ዘሎ። እግረ መንገዱ እውን ንንውሕ ዝበሉ እዋናት ክለዓሉ ዝፀንሑ ናይ ህዝቢ ሕቶ እናመለሰ ከምዘሎ ምርኣይ የድሊ። ካልእ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይግበኦ ጉዳይ እንተሎ፣ ምስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ተዛሚዱ ክለዓል ዝፀንሐን ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ስምብራትን ኣብ ግምት ብምእታው፣ ዘላቂን ትካላዊን ብዝኾነ መልክዕ  ንምፍታሕ ኣብ መፅናዕቲ ብምምርኳስ ዝፍተሐሉ መንገዲ ተፈጢሩ'ዩ። ናይቲ ክልል ይኹን ናይ ኩሎም ሴክተራት ቤዝላይን ከምእንደገና እናተሰርሐ ከምዘሎ ይፍለጥ። ስለዚ ከም ናተይ ርኢቶ መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ መዳይ ዝነበሩ ዝተሓላለኹ ፀገማት ሱር በቆስ ለውጢ ንምምጻእ ዝጀመሮ ጉዕዞ ኣዝዩ መሰረታዊን ልዑል ትርጉም ዝወሃቦን ተግባር እዩ ።

ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ኢንቨስትመንት ዝተዛመዱ ናይዚ ኽልል ፀገማት ብዝምልከት ዝተሰርሑ ተግባራት ናብ ምርኣይ ንስገር። ኣብዚ ክልል ምስ  ኣተሓሕዛ ሰብ ሃፍቲ ተዛሚዱ ዝለዓል ዝነበረ ፀገም ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ'ዩ። ብምኽንያት እቲ ዝነበረ ፀገም ድማ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ሰብሃፍቲ ክልሎም ለቒቖም ናብ ካለኦት ክልላት ከይዶም ኢንቬስት ንምግባር ዝተገደድሉ ኩነታት ከምዝነበረ'ውን ይፍለጥ። ስለዚ ከም ክልል ብዝነበረ ዝንቡዕ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ዕብየት ኢንቨስትመንት ክልልና ኣዝዩ ትሑት ከምዝነበረ ኩላትና እንፈልጦ ጉዳይ'ዩ።

ኣብዚ መዳይ ዝነበረ ፀገም 'ውን ትካላውን ዘላቕን  ብዝኾነ ኣገባብ ንምፍታሕ፣ ከም ብሓዱሽ ብምፅናዕ ናይ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን  ለውጢ ተጌሩ'ዩ፡ ብምዃኑ ድማ ንርእሰ ምምሕዳር ብቐጥታ ተፀዋዒ ዝኾነ ነቲ ስራሕ ግቡእ ስልጣን ዘለዎ ትካል ተጣይሹ ናብ ስራሕ ተሰጋጊሩ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩውን ዋሕዚ ኢንቨስትመንት(ካብ ወፃእን ውሽጥን ዓዲ) ናይዚ ክልል ብዝገርም ፍጥነት እናውሰኸ ይርከብ።ሓዱሽ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን እናተፈጥረ ከምዘሎ ምርኣይ ይከኣል።

እንተኾነ ግዜ መርሕነት ዶከተር ደብረፅዮን  ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ድርብ ታሪኻዊ ሓለፊነት ዝተሰከመ  ምዃኑ ምርዳእ ዘድሊ ይመስለኒ።  ሓደ ሓደ እዋን ገለ ሰባት ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎም ርድኢት ዝንቡዕ  ምዃኑ ይዕዘብ እየ። ሓደ እዋን ጀነራል ፃድቃን ምስ ዋልታ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ምብላሻው ዘይነበረ ግን ድማ ብሰንኪ እቲ ብልሽት ዝተፈጠሩ ፀገማትን ዝፈጠርዎ ፅልዋን ንምስትኽኻል ዝፅዕር ዘሎ መራሒ ምዃኑ ምስኽርነት ሂቡ  እዩ። ስለዙይ ትኹረት መሪሕነት ዶክተር ደብረፅዮን፣ ብሓደ ገፅ ስሉጥን ፍትሓዊን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ምዕባለን ንምርግጋፅ ኣብ ዙርያ መለስ ፃዕሪን ርብርብን ተፀሚዱ ከምዘሎ ግልፂ'ዩ።ብፍላይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብምስፋን፣ ውሽጣዊ ነፃነት ዴሞክራሲያዉያን ትካላት ብምርግጋፅ፣ ከምኡ'ውን ኣብ ምሁራት ዝነበረ ዝንቡዕ ኣረኣእያን ኣተሓሕዛን ብመሰረቱ ብምልዋጥን ብምምሕያሽን ሱር ቦቀስ ለውጢ ንምርግጋፅ ኣብ ሓያል ወፍሪ ይርከብ።
Full Website