ብታጁ ሙሓመድያሲን 8-27-19

muhamedyasintaju@gmail.com

ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት መሓዙትካ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ዝሃነፅካዮ ስርዓት ፌደራሊዝምን ምስ ኩሎም ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ዘፅደቕካዮ ሕገ መንግስትን ክፈርስን ክጠሓስን ካብ ዝጅምር ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቕፂሩ ኣሎ።ብኣንፃሩ ነዚ ናብ ስልጣን ዝመፀ ናይ ነውፂ ሓይሊ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብ ምደረ-ገፅ ክጠፍኡ ዘካየዶ ሽርሒ በቲ ገደብ ኣልቦ ትዕግስትኻ መኪትካዮ ኢኻ።ኣብዚ ብገደብ ኣልቦ ትዕግስቲ ዘካየደካዮ መኸተኻ መላእ ውፅዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ካብ ጎንኻ ኣይተፈለዩን።ነዚ ዝተዓዘበ ማእኸላይ መንግስቲ ዝተቖፃፀረ ናይ ነውፂ ሓይሊ ሓዱሽን ካብ ዝሓለፈ ጥንክር ዝበለ ስልቲ ሓንፂፁ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ኣሎ።ናይዚ ሓዱሽ ስልቲ ዕላማ ድማ ህወሓት ብምጥፋእ ዳግም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝብል ስም ኣብ ምድረ ትግራይ ዘይስመዐሉ ደረጃ ክበፅሕ ብምግባር፤ህዝቢ ትግራይ ሳኣን መሪሕ ክትዳኸም ብምግባር ብኡ ንብኡ ክትበርስ ምግባር ዝዓለመ እዩ።ናይዚ ሓፂር ፅሑፍ ዕላማ እውን ስልቲ ናይዞም ሓይልታት ምድሕርሓር ብምርዳእ ነዚ ንምፍሻል እንኽተሎም ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ብምርዳእ ንወሳኒ መኸተ ንምድላው ዝዓለመ እዩ። ዓለምና ኣብ ሞንጎ ካብ መሪሕነት ዝወርድ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለምን(ብኣመሪካ ዝእለ)ናብ መሪሕነት ዝመፅእ ዘሎ ምብራቓዊ ዓለምን(ብቻይና ዝምራሕ)ብዝተፈጠረ ንሕንሕ ናብ ቅልውላው ትኣቱ ምህላዋ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለምና ዝስማምዕሉ ጉዳይ እዩ።እዚ ኩነታት እቲ ምሽግሻግ ክሳዕ ዝጠቓለል(ክሳብ 2030-2035ዓ/ፈ ክጠቓለል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝግመት)እቲ ቅልውላው ከምዝቕፅል እውን ይእመን። ምብራቕ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ናይዞም ክልተ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ቀልቢ ከም ዝዓረፎን ሐዚ ኣብ ሃገርና ዝርአ ቅልውላው እውን ብወሳኒ መልክዑ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ብዝተፈጠረ ምብስባስ ዝመፀ ዋላ እንተኾነ ናይ ዓለምና ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ቀጥታዊ ፅልዋ ከም ዝዓረፎን  ዘተሓታት ኣይኮነን። ኣብ  ኢትዮጵያ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክልተ ዘይተዓረቑ ኣሳላልፋ ሓይልታት ጎሊሆም ክወፁ ገይሩ እዩ።በቲ ሓደ ገፅ ብምዕራብን ኣዕራብን ዝግናሕ ፀረ ብሄራዊ ማዕርነት፣ፀረ ሕገ መንግስቲ ፀረ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ዝኾነ ብእኒ ኣብዪ ኣሕመድ፣ብርሃኑ ነጋ፣ብርቱኳን መደቅሳ፣ደመቀ ሞኮነን ከምኡ እውን ብውድብ ዓረና፣ኣረጋዊ በርሀን ግደይ ዘርኣፅዮንን ዝምራሕ ጉጅል ነውፂ እንተምፅእ ብኣንፃሪ ድማ ብህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝምራሕ መላእ ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝስዕብዎ ዘለዉ፤ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ማዕርነት ተቐቢሉ ዝቃለስ፣ኣብ 1987 ዓ/ም ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ዘተግብርን ክትግበሩ ዝወደቐን ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ሓይሊ ጎሊሁ ክወፅእ ገበረ።እዞም ኣሰላልፋ ሓይልታት ፈፂሞም ክተዓረቑ ኣይኽእሉን።ናይዞም ሓይልታት ጎንፂ ክፍታሕ ዝኽእል ሓዲኡ ወገን ኣብ ልዕሊ እቲ ካሊእ ወገን ናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ፣ናይ ኢኮኖምን ማሕበራውን ልዕልና ክረክብ ብምግባር ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል።በዚ ምኽንያት እዩ ብእኒ ኣብዪ ኣሕመድን ባንዳታትን ዝምራሕን ብናይ ዓለም ምድሕርሓር ዝግናሕን ሓይሊ ምድሕርሓር ንመሪሕ ውድብ ህወሓት ንምጥፋእን ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ሲኡኑ ክበርስ ንምግባርን 24 ሰዓታት ዝሰርሕ ዘሎ።እዚ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለየ ስልቲ ዝተኸተለ እንትኾን ኣብዚ ሐዚ እዋን ዝላዓለ ትኹረት ገይሩ ናብ ዝሰርሐሉ ዘሎ ስልቲ ሓደ ብሓደ ናብ ምርኣይ ንሰጋገር።

1.ፀረ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝኾኑ ሓይልታት ዝኽተልዎ ዘለዉ ስልቲ

1.1.ኣብ ውሽጢ ትግራይን  ካብ ትግራይ ወፃእን  ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ህወሓት፣ኣብ  ማሕበራዊ  ሚድያ ዝነጥፉን ጠንካራ ደገፍቲ ህወሓትን እዮም ዝበሃሉ መጠነ ሰፊሕ ቅንፀላታት ምክያድ። ብቑዕ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብገደብ ኣልቦ ዓቕልን ዘይተሓለለ ቃልስን ህዝቢ ትግራይን ክሳዕ ሐዚ ዝፈተንዎም ተንኮላት ፀላእቲ ፈሺሎም እዮም።ራያን ወልቃይትን ቆርሚሞም ክወስዱን ከዳኽሙን ብሓይሊ ፈቲኖም ኣይሰረየሎምን።ኮሚሽን ዶብ ኣጣይሾም ፍሒት ከይበለ ቂሂሙ።ባንዳታት ተጋሩ ብምውፋር ብከባብያውነት ክፋላልዩኻ ሕርግድ ኢሎም።ግን ኣይቀነዖምን።ናብ ድሕሪ ሞት ሃፀዮሃንስ ዝገጠመ ስቓይ ተጋሩ ክመልሱኻ ላሕ ዝብሉ ባንዳታት ምዃኖም ቀልጢፍካ ነቒሕኻሎምን ተቓሊስካዮምን።መልሓሶም ድማ ኣንኪስካዮም። ነቓዕ ከይፈጠርካ ስለ ዝመከትካዮም ምሉእ ቀልቦም ዘዕረፍሉን መሪሕ ሲኢንካ ክትምብርከኽ የኽእል እዩ ኢሎም ዝኣመንሉን  ስልቲ ቅንፀላ እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ቅንፀላ ክፍፅምዎ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ብባንዳታት ተጋሩን ህግደፍ ብዘዋፈሮም ጉጅለ ቀንፀልትን ብምጥቃም ምዃኑ ይግመት።ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ርክብ ኢትዮ-ኤርትራ ብ10ታት ኣሻሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ።ካብዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ድማ ብኣሸሓት ዝቑፀሩ ናይ ኤርትራ ወተደራት ከም ዝርከቡዎም እውን ይእመን።እቶም 99% ናብ ትግራይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ናብራ ስርዓት ህግደፍ መሪርዎም ዝኣተዉ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 1% ዝኾኑ ወሰኽ ቀነስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንዕላማ ቅንፀላ ብመንገዲ ህግደፈ ዝተወፈሩ ምዃኖም ይግመት።ብመንግስቲ ህግደፍ ዝተዋፈሩ ቀንፀልትን ብኣብዪ ዝዋፈሩ ባንዳታት ተጋሩን እዩ እቲ ቅንፃላ ክካየድ ተባሂሉ ዝእመን።

1.2.ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰፊሕ ሃይማናታዊ ጎንፂ ምፍጣር።

ትግራይ ናይ ሃይማኖታት ናይ ምክእኣልን ናይ ምክብባርን ተምሳሌት ኮይና ንዘመናት ምምፃኣ ዝዝከር እዩ።ኣብዚ ሐዚ እዋን እውን ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ተግባር እዩ።ይኹን እምበር ናይ ውሽጢ ሃገርናን ዓለም ለኸ ምድሕርሓርን ብምትሕብባር ኣብ ትግራይ ናይ ሃይማኖት ጎንፂ ክላዓል ዲሕ ኢሎም እዮም።ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣኽሱም ሃይማኖት ምኽንያት ብምግባር ክላዓል ዝተፈተነ ጎንፂ ብብቑዕ መሪሕነት ህወሓት፣ብውሕሉል ኣተኣላልያ መራሕቲ ሃማኖታትን በቲ ልሙድ ምክእኣልን ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ክብርዕን ክኢሉ እዩ። በዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስጡም ሓድነት ዝሓረቐ ሓይሊ ምድሕርሓር ብመሰረታዊ ትሕዝትኡ ምትዕዕራይ ከይገበረ መልካዓቱን ኣድማሳዊ ስፍሓቱን ብምቅይያር ናይ ሃይማኖት ጎንፂ ንምፍጣር ዘይሰርየሉ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ኣሎ።እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ሞኾንን ኣላማጣን፤ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ብፍላይ ግጀት፤ኣብ ዞባ ማእኸል ብፍላይ ኣኽሱምን ከባብኣን ሓዱሽ ናይ ጎንፂ ስልቲ ሓንፂፁ ተግባራዊ ንምግባር ይሰርሕ ኣሎ።እዚ ስልቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እምነትቶም ኣብ ዝውግንሉ መሳጊድ ክፍፀም እዩ ዝሕሰብ ዘሎ።እቲ ጎንፂ ድማ መሳጊድን ቅዱስ ቁርኣናትን ብምቅፃል ክርስታያን የቃፁሉልካ ኣለዉ ኢሎም ሙስሊም ማሕበረሰብ ክቑጣዕ ብምግባር ምስ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ኣሕዋቱ ከጓኑፅዎ እዮም ላሕ ዝብሉ ዘለዉ። እዚ እከይ ተግባር ተግባር ክፍፅምዎ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ድማ ህግደፍ ብዝላኣኹምን ኣብዪ ብዘዋፈሮም ባንዳታት ተጋሩን እዩ ክፍፀም ተሓሲቡ ምንቅስስቓስ ዝግበር ዘሎ።ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኣይኤስን ኣልሸባብን ከይዶም ብዝሰልጠኑ ባንዳታት ክፍፀም ምንቅስቓስ ይግበር ምህላዉ እሙናት ምንጭታት ይሕብሩ።እዙይ ከም ስልቲ ዝተፈለጠ እንትኾን በዚ ተጓዒዞም ምዃን እንተኣብዩዎም ወይከዓ የዋፅአና እዩ ኢሎም እንተገሚቶም ቤተ ክርስትያንን ቅዱስ መፅሓፍን ብምቅፃል እዞም ኣመንቲ እስልምና እዮም ከምዚ ዝገብሩኻ ዘለዉ ዝብል ምልዕዓል ብምፍጣር እቲ ናይ ሃይሞኖት ጎንፂ ክላዓል ክገብሩ ዝኽእልሉ ዕድል እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል በዚ መዳይ እውን ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ።

1.3.ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰፊሕ ፀረ ህወሓት ተቓውሞን ሰልፍታትን ክላዓል ምግባር።

ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ከባብያውነትን ሃይማኖት መሰረት ዝገበሩ ጎንፅታት ክፍጠሩ  እንተፀዓሩ እውን ህዝቢ ትግራይ ብድልዱል ሓድነትካን ዘይሕለል ቃልስኻን ክሳዕ ሐዚ ክተፍሽሎ ክኢልካ ኢኻ።ይኹን እምበር መሊኦም ተስፋ ዘይቆሩፁን ክሳዕ ናብ መቓብሮም እተእትዎምን ዘይገድፍዎን ስልቲ ዋላ እንተኾነ ሐዚ ድማ መልክዑ ቀይሮም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ሰፊሕ ተቓዉሞ ከልዕሉ ምንቅስቓስ ምግባሮም ኣይቀረየን።እዚ ተቓውሞ ከልዕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ብስእነት ስራሕን ብስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ምኽንያት ብምግባር መንእሰይ ክቑጣዕ ብምግባር ናብ ነውፂ ክትኣቱ ይንቀሳቐሱ አለዉ።ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ክሳዕ ሐዚ ብዝተረጋገፀ ሰላም ተረባሒ ኮይኑ መፂኡ እዩ።ሳላ ሰላም ዘረጋገፀት ክልል ክትህሉዎ ብምኽኣሉ ካብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ብምንፅፅር  ዘይናዓቕ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ክኢሉ እዩ።ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ረኺብካያ ዘለኻ ዕድል ንክትፅልምት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ።እዚ ተግባር ክፍፅምዎ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ድማ ብዕፅ ብዝደንዘዙ መናእሰይ ተጋሩን ህግደፍን ኣብይን ብዝለኣኽዎም ሰለለትን እዮም ክፍፅምዎ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ።እዞም ሓይልታት ህግደፍን ኣብይን ዘዋፈሮም ሰለልትን ባንዳታትን ካብዙይን ካብፍቱይን ተጠራቒሞም ሰልፊ ክወፁን ዝተደናጋረ መንእሰይ ትግራይ እናተሓወሶም ክኸይድ ብምግባር ናዕቢ ፀረ ህወሓት ክፍጠር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ።

1.4.ምፍራስ ሕገ መንግስቲ በቢንኡሽተይ ክላመዶ ምግባር

እዚ ስልቲ ዙይ ንህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ክትግበር ዝተሓንፀፀ ኣይኮነን።ኣብ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክትግበር ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እዩ።ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ክልል ስልጣን ብምጥሓስ ክልል ኢትዮጵያ ሱማልያ ብሓይሊ ብምምውራር ንምምሕዳር እታ ክልል ኣሲሩ።ካሊእ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝተፈፀመሉ ምጥያሽ ኮሚሽን ዶብ ተኻይዱ።ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ብምፍራስ ብወታደራዊ ኣገዛዝኣ ክትመሓደር ገይሩ።ሐዚ ድማ ናይ ደርግ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ሓዱሽ ናይ ትምህርቲ ፍኖተ ካርታ ብምባል ክትግብሮ ይንቀሳቐስ ኣሎ።እዞም ተግባራት ሕጋዊ ስርዓት እናፈረሰ እቲ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ድማ ከም ሕጋዊ ኣካይዳ ድሕሪ ግዜ ቅቡልነት ክህልዎም ብምግባር ህዝብታት ንመሰሎም ዝገብርዎ ቃልሲ ክልሕልሕ ንምግባር ዝዓለመ እዩ።እዙይ ስልቲ ድማ ህዝብታት ነንባዕሎም ከይተሓገገዙ ዝገብር ሰራም ተንኮል እዩ።እዙይ ኣብ መላእ ሃገረ ኢትዮጵያ እናተለመደ ብዝኸደ ቁፅሪ ህዝቢ ትግራይ ሓጋዚ ከይህልዎን ክንፀልን ዝገብር ተግባር ኣካል ጌርካ ብምውሳድ ክንምክቶ ዝግብአና እዩ።
Full Website