ኣሓስ ምስ ሓራዲአን ይሓድራ ይባሃል

ክብርኣብ ተክለጊዮርጊስ - 똇ንድያጎ - ካሊፎርንያ

09-22-21

ኤርትራ ከም ሃገር ንኽትፍለጥ ዝኾነት፡ ድሕሪ መግዛእቲ ጥልያን ኮይኑ፡ ካብኡ ቀጺሉ ብምምሕዳር እንግሊዝ፡ ፈደረሽንንን መግዛእቲ ኢትዮጵያን ከም መበገሲ ፖለቲካውን ወታሃደራውን ቃልስታት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ውዑል ፈደረሽን ብመንግስቲ ሃይለስላሴ ምስ ተጋህሰ፡ ኣብ 1961 ብረታዊ ቃልሲ ንነጻነቱ ምስ ኣልዓለ፡ ኣብ 1991 ካኣ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ፡ ነጻነቱ ብመስዋእቲ ጀጋኑ ደቁ ኣረጋገጸ። ነጻነቱ ርጉእን ውሑስን ንምግባር ካኣ ኣብ 1993 ብመንገዲ ሪፍረንዶም ኣቢሉ ኣብ ዓለም ተፈላጥነቱ ጉሁድ ገበረ።

ኤርትራ ብምብራቕ ቀይሕ - ባሕሪ፡ ብደቡባዊ ምብራቕ ጅቡቲ፡ ብደቡብ ኢትዮጵያ፡ ብምዕራብ ካኣ ምስ ሱዳን ትዳወብ ሃገር እያ። ህዝቢ ኤርትራ መብዛሕትኦም ኣመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ክኾኑ ከለው፡ ገለ ውሑዳት ካኣ ዘይኣመንቲ ሃይማኖት ኣለውዋ። ህዝቢ ኤርትራ ስጋብ 9 ዝኾና ኣብዘሐ ብሄራት ዘለውዋ፡ ካብ ጥንቲ ምስ ጐረባብታ ብፍቕርን ብምክብባርን ትነብር ሃገር እያ ዝነበረት። ብሄረ በንዓሚር ምስ ሱዳን ዘሎው በንዓሚር፡ ዓፋር - ደንከልያ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎው ዓፋር፡ ኩናማ ኤርትራ ምስ ኩናማ ትግራይ፡ ሳሆ ኤርትራ ምስ ኢሮብ ትግራይ ተፋቒሮምን ተኸባቢሮምን ብሰናይ ጉርብትና ይነብሩ። ካልኦት ብሄራት ኤርትራ እውን ነዚ ዝተጠቕሰ ሰናይ ጉርብትና ፍቕርን ምክብባርን ናይ ህዝብና ብቑኑዕ መንፈስ ብምርኣይ ፍቕሮም ምስ ጕረባብቶም ክድልድል የተባብዑ።

Videos From Around The World

ኣብ ሞንጎ መረብ ዝፈላልዮም ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ ብሄራት ግን፡ ብሰንኪ ገዛኢ ጥልያን ዝዘርኦ ናይ ጽልኢ መርዝን ምፍልላይን፡ ከምኡ ውን ብንጉስ ምንሊክ ክፋእ ዝተኣልመ ናይ ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ፡ ኣብ ክልተ ሃገር ምኽፋልን ዝፈጠሮ ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ፡ ንረብሓ ካልኦት ክባሃል፡ ሕድሕዱ ተጻሊኡን ተናዓዒቑን ይነብር ነይሩን ኣሎን። እቲ ዘገርም ካኣ ህዝቢ ኤርትራ መታን ከይፋላለ ኣብ 1952 ፈደረሽን ክቕበል ከሎ፡ ሎሚ ግን ኣብ 21 ክፍለ - ዘመን ንሕቡእ ፖለቲካዊ ሽርሒ፡ ፍቕሪ ክልቲኡ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ከይሰምርን ከይፋቐርን፡ ወያኔ ህወሓት ብዝብል ናይ ጽልኢ ፖለቲካ ቂም - በቀል መሰረት ዘይብሉ ክልተ ሃገራት፡ ግን ካኣ ሓደ ህዝቢ ንቐጻሊ ከጻልኡ ለይትን መዓልትን ይጽዕሩ ኣለው። ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር መረብ ዝፈልዮም፡ ብዓሌትን ብመንነትን ሓደ ዝኾኑ ኣሕዋት እዮም። ኣይፋሉን ኣብ ኤርትራ ዘሎው ትግርኛ እዮም ክባሃል ከሎ፡ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ተዛረብቲ ግን ተጋሩ እዮም ዝብል ኣዘራርባ ብሓቂ መስመሩ ዝሳሓተ ኮይኑ፡ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ክነሶም ካብ ተጋሩ ንመርሓቒ፡ ጸላኢ ዝተጠቀምሉ ኣምር እዩ። እንተዘየሎ ኣብ ክልተ ዛላምበሳ ዘሎ ህዝቢ፡ እቲ ሓደ ሸነኽ ተጋሩ፡ እቲ ሓደ ሸነኽ ካኣ ትግርኛ ዝብል ኣሰማምያ ካብ ግጉይ ርድኢት ዝመጸ ወይ ካኣ ኮነ ኢልካ መታን ህዝብታት ክትፈላሊ ዝተሰርሐ ረቂቕ ሰይጣናዊ ሽርሒ እዩ። ኣብ ራማ ዘሎ ህዝብን ኣብ ክሳድ - ዒቃ ስጋብ ዓዲ - ዃላ ዘሎ ህዝብን ብዓሌትን መንነትን ፍልልይ ዘይብሉን፡ ብቛንቛ ውን ሓደ ኩሎም ተጋሩ እዮም።

ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ንኹሎም ትግርኛ ተዛረብቲ ብሓንቲ ኩርማጅ ትግሬ ብምባል እዮም ዝጽውዕዎም። ብፍላይ ኣምሓሩ ንትግርኛ ተዛረብቲ ካብ ትግሬ ምባል ሓሊፉ፡ ኣብ ግዜ መንግስቲ ሃይለስላሰን ደርግን፡ ንኤርትራ ብዝምልከት ዓሳ ንኽትሕዝ ባሕሪ ኣንጽፍ ማለት ኤርትራ ባሕራ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን እዩ ብምባል ኣብ ግዜ ነጻነታዊ ገድሊ ዝፍለጥ ዝነበረ ዘረባ እዩ። እምባእርከስ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ፡ ስርዓት ኢሰያስ - ህግደፍን፡ ተስፋሕፋሕቲ ሕሉፋት ብሄራውያን ትምክሕተኛታት፡ ልዕላውነትን ነጻነት ኤርትራን ዘይኣምኑን እዮም እዚኦም ብንጹሩ እኽብካብ ተረፍ መረፍ ኤርትራውያን ኣንድነትን፡ ተስፋሕፋሕቲ ብሄረ ኣምሓራን እዮም። ፈተውቲ ሃገረ ኤርትራ ኻኣ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን፡ ህዝባውን ደሞክራስያውን ቅዋማውን መንግስቲን ንምትካልን፡ ፍትሕን ሰላምን ዝነገሳ ሃገረ ኤርትራ ንምምጻእ ዝቃለሱን፡ ፈተውትን ጸላእትን ኣነጺሮም ዝወገኑ ንልዕላውነትን ነጻነትን ኤርትራ ዝኣምኑ ህዝብታትን ዘጠቓለለ እዩ።

ህወሓት - ወያኔ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ኣሉታዊ ዝባሃሉ ዝገበሮም እንተልዮም፡ ንህግሓኤ - ሻዕብያ ዘርዮም ተሓኤ ምህራምን፡ ህግሓኤ - ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮ ገለ ኣገደስቲ ተቓለስቲ ሰባት ንኽቐትልን ክጨውን ምፍቃዶምን፡ ዋላ እዃ ኣብ 1991 ንልዕሊ 10 ሽሕ ዝኾኑ ተጋሩ ካብ ኤርትራ ምስጓጎም ፍሉጥ እንተኾነ፡ ኣብ ግዜ ውግእ ባድመ ብዙሓት ኤርትራውያን ምስጓጎምን ንብረቶም ምጥፉኡን፡ ንተቓዎምቲ ሓይልታት ኤርትራ ኻኣ ዝረብሕ ሓገዝ ዘይምግባሮምን፡ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣይውግእ ኣይ ሰላም ዝኾነ ፖሊሲ ምኽታሎምን ዝብሉ የጠቓልሉ።

ህወሓት - ወያኔ ታሪኻዊ ጽቡቕ ነገራት ንህዝቢ ኤርትራ ዝገበሩዎ ግን፡ ካብቲ እሉታዊ እቲ ኣዎንታዊ ጎድኒ ጸብለል ኢሉ ይርከብ። መርግጽ ህወሓት - ወያኔ ኣብ ልዕሊ ነጻነት ኤርትራን ልዕላውነትን ጹኑዕን ዘየዋልውልን ምኻኑን፡ ኣብ ነጻነታዊ ገድሊ ግዜ ንናይ ሓባር ጸላኢ ምስ ህግሓኤ - ሻዕብያ ምትሕግጋዞምን፡ ንነጻነት ኤርትራ ስጋብ መስዋእቲ ምኽፋሎምን፡ ነጻነት ኤርትራ ብርፍረንዶም ክዛዘምን ተፈላጥነት ንኽረክብ ዘርኣይዎ ድፕሎማስያዊ ደገፍ ታሪኻዊ ምንባሩን፡ ኣብ ኤርትራ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንኽመጽእ ንዋታውን፡ ሞራላውን፡ ፖለቲካውን፡ ድፕሎማስያውን ደገፍ ምግባሮምን፡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብሰብኣዊ ርህራሄ ተቐቢሎም፡ ስጋብ ኣብ ከተማታቶምን ዩኒቨርስቲታቶምን ንኽማሃሩ ምክንኻኖምን ዘጠቓለሉ ዝገበሩዎም ምትሕብባር ናይ

ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቃልሱ ስትራተጂካዊ መሓዛን ፈታውን ምኻኖም መርኣያ

እዩ።

እዚ ኹሉ እንዳገበሩ ግን ፖለቲካ ኢሰያስ - ህግደፍ መሰረት ዝገበረ፡ ኣብ ተቓውሞ ሓይልታት ከይተረፈ ሶሊኹ ብምእታው፡ ንወያኔ ከም ጸላኢ ጌርካ ምርኣይ፡ ኣብ ኣንጻር ታሪኻዊ ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ምስላፍን፡ ካብ ንኢሰያስ ምጥባቕን ምድሓንን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን። ወያኔ ሎሚ ካብ ህዝቢ ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ፈሊኻ ክትርእዮም ዘይካኣል ነገር እዩ። ንኽልቲኡ ትግርኛ ተዛረብቲ ክተጻልኡ ዝጸዓርኩም እንተጻዓርኩም፡ ኩሉና ተጋሩ ምዃናን ሕውነትና ከም ዓረ ዝተረረ ምዃኑ ፈሊጥኩም እንተተዓገስኩም ይሓይሽ። ዜግነትን መንነትን ካኣ ፍልልዩ ዝያዳ እንተተማሃርኩም ይበልጽ። ኢሰያስን ህግደፍን ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን እዮም። ዊዒሉ ሓዲሩ ኻኣ ብቓልስና ክሳዓሩ እዮም።

ኣብ ሃገርና ርኡይ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ቃልስን ርብርብን፡ ሓገዝ ናይ ፈታዊ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይን፡ ከም መንጠሪ ደጀን ቦታ ጎረቤትን ከምዘድሊ ርዱእ ነገር እዩ።

ኣብዚ ዝሓለፉ ትሻዓተ ኣዋርሕ ኢሰያስን ሰራዊቱን ንትግራይ ወሪሮም ቡዙሕ ሰብኣውን ነገራውን ዕንወት ከም ዝገበሩ ዓለም ምሉእ ዝመስከሮ ሓቂ እዩ። ህወሓት ይኹን ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ፡ ኣብዚ እንታይ ግብረ መልሲ ይገብሩን በደሎም ብኸመይ የካሓሕሱዎን ዝብል ንዕኦም ዝምልከት እዃ እንተኾነ፡ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ በደል ግን ዓገብ ንምባል ሰብ ምዃን ጥራሕ እዩ ዘድሊ። ካብኡ ሓሊፉ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ዓመጽን ግፍዕን ንሳላሳ ዓመታት ሸሸ ክብለሉ ዝጸንሐ ብምኻኑ፡ ነዚ ግፍዕን ሓሳረ መከራን ህዝቢ ኤርትራ ንምድሓን ብኣፈርክቡ ኣብ ክንዲ ህዝብና ነድሕን፡ ወያኔ ኤርትራ ክትኣቱው የብላን፡ ክትኣቱው ኣሎዋ ብዝብል ዘየለ ኣጀንዳ ህግደፍ ካብ ምዝራብ ጠጠው ክነብል ይግባእ። እቲ ሕቶ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢሰያስን ህግደፍን እንተኾይኑ፡ ኣብ ካልእ ጓል ዘረባ ዕንኪሊል ምባል ፈጺሙ ዘይድሊ ኣርእስቲ እዩ። እቲ ቁም ነገር በትሪ ኣብ ኢድካ፡ ተመን ኣብ እግርኻ ኣሎ እዩ። ኢሰያስን ህግደፍን፡ ተስፋሕፋሕቲ ትምክሕታውያን ኣምሓሩን ኣብ መሬትካ ጸላእትኻ ከሎውስ፡ ናብ ካልእ በትሪ ምውጥዋጥ ትርጉም ዘሎዎ ኣይኮነን። ኢሰያስ መቓብር ኣቦሓጎታቱ ካብ ቴምቤን ናብ ጎንደር ብሓሳብ እንተቐየሮ፡ ዕላማ ኣንድነት ንምዕዋት ክጥዕሞ ኢሉ እምበር፡ ብተግባርስ ዝተፋሕረ ምቓብርን ዝጋዓዘ ሳንዱቕ ሬሳን የለን።

ዝኸበርካ ደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብገርህን ብጉርሕን ኣብ ስልጣን ሃገርና ተወጢሑ ንሳላሳ ዓመታት ህዝብና እንዳ ኣጽነተ፡ ከም ሕሱም ጓሳ መመሪጹ ንኸብቱ ዝሓርድ ጸላኢ ከለካስ፡ ንኢሰያስ ከም ሓላዊ ጥሪትካን ህዝብኻን ሃገርካን ሓሲብካ ዝኸፍአ ሸይጣን ወያኔ ህወሓት ዝብል መድሓኒ ኢሰያስን ህግደፍን ዝኾነ ብግጉይ ኣጀንዳ ከይትደናገር ምጥንቃቕ የድሊ። ድሕሪ እቲ 30 ዓመታት መሪር ግፍዕን ጭቆናን፡ ናብ ምሉእ ዓለም ከም ደቂ ዛግራ ዝበታተነካ ቀዳማይ ጸላኢ ከለካስ፡ ኣጀንዳኻ ስሒትካ ናይ ቀዳማይ ቀዳምነትካ ጸላኢ ገዲፍካ፡ ካልእ ጎረቤት ጸላኢ ክትሽምት ምምጥጣር ኣየድልን እዩ። ፖለቲካ ህግድፍ መትሓዚ የብሉን፡ 20 ዓመታት ባድመ ዶ፡ ወያኔ ጸላኢ ዶ፡ እንዳበለ ደቅኻን ነብስኻን ኣብ ባርነት ሸኺሉካስ፡ እንደገና ሎሚ ኻኣ ንፍሉጥ ጸላኢኻ ክተድሕን ፖለቲኩኡ ምድጋም ፈጺሙ ኣይድልን እዩ። የግዳስ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ዕርቅን ልዝብን ጀሚሩ ዝነበረ ኣጠናኺርካ፡ ምውህሃድ ኤርትራውያን ንድሕነት ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ኣምር ዝተበገሰ ብምድጋፍ ቃልስኻ ክተበራትዕ ይግባእ። ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ካኣ ንህዝቢ ወኪልና ምስ ፈተውትና ኣብ ንጹር ሃገራዊ ዉዕል ኣቲና ጸላኢና ብስሙር ቅልጽም ነባርር። ዓወት ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ !!!

Full Website