ብስፖናቶ

06-24-20

ድሕሪ ውድቀት ደርግ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜ ዝተኻየደን፣ ብዙሓት ፖለቲካዊ ዝተወዳደሩሉን መረፃ ንምሽፋን፣ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ጉጅለታት ጋዜጠኛታት ተዋፊሮም ነይሮም። ኣነን ዝተወሰኑ መሳርሕተይን ኣብ ዩ ተበጊሱ። ብፍላይ ድማ ናብ ሸራሮን ከባቢኣን ዝተዋፈረ ጉጅለ። ምኽንያት፦ ሸራሮ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ መረፃ ዘስተማቐረት ፈላሚት ከተማ ስለዝነበረት። ብ

ስራሕና ካብታ ኸተማ 5 . . ውፅእ ኢላ ኣብትርከብ ሓንቲ ጣብያ ( ኣደመይቲ ?) ፣ ንምጅማር ኣንጊህና ኢና ተረኺብና። መረፅትን ኣፈፀምቲ መረፃን ቀዲሞም ኣብ ቦታኦም ነይሮም። ኩሎም ነበርቲ፣ ንኸባቢኦም ጥራሕ ዘይኮነስ ንሃገራዊ ባይቶ ' ውን ወከልቶም ዝመርፁሉ ስለዝነበረ፣ ብሩህ ተስፋ ኣብ ገፆም ጉሊሁ ይረአ ነይሩ።

ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፀበዮን ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈለሉን ስለዝኾነ፣ ዝተወሃበኒ ሓላፍነት ወዲአ ከይደ ክቐብራ እየ

ከምቲ ስውእ ተጋዳላይ ኣርቲስት ኢያሱ በርሀ ዝበሎ፣ እማን ኣብ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ፣ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን።

ሮማውያን፣ ስርወቃል ሰማእትነት 'martur ወይ ድማ ' ምምስካር ' እዩ ይብሉ። ሰባት ንዝኣመኑሉ ነገር ንባዕሎም ከም ምስክር የቕርቡ፤ ምእንትኡ ድማ ይሳቐዩ ወይ እውን ይሞቱ።

ማህፀን ሸራሮ ዘፍረየቶም እዞም ደቂ ሰየምቲ ኣድያቦ፣ ዝምስክርዎ ብዙሕ ቅያ ርእዮም እዮም። ስውእ ተጋዳላይ ኣማረ ታረቀ - ኣብ ሸራሮ ምስ ኢድዩ ኣብዝተገበረ ብርቱዕ ውግእ የማነይቲ እግሩ ብኸቢድ ብረት ተሰሊዓ እንትትወድቕ፣ ብፀጋማይ ኢዱ ካብ መሬት ሓፍ ኣቢሉ፣ " እግሪ ኣማረ ታረቀ እምበር እግሪ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ኣይተቖረፀን፣ ኣጆኹም ብፆት፣ ሰዓርቲ ኢና ! ፍትሒ ንውፁዓት፣ ዓወት ነቲ ጅግና ህዝቢ ትግራይ !" ኢሉ ብምጭራሕ ብሓንቲ እግሩ ክዋጋእ ፀኒሑ እንትስዋእ መሰኻኽር ዓይኒ እዮም።

ኣብታ ኸተማ ዘሎ ናይ መጀመርታ ህዝባዊ ባይቶ ዝተሰየመሉ ብመልክዕ ኣንፊ ትያትር ዝተሃነፀ ኣዳራሽ ብሽሙ እዩ ተሰይሙ

ዛ ዘለናላ ወርሒ ሰነ፣ ኣብ መንገዲ ሸራሮ ንውፁዓት ወጊኑ ጠጠው ስለዝበለ፣ ብዓረር ኢድዩ ተሰዊኡ። ምስ ሓዋ ቴድሮስ ገሰሰ

ደቂ እዚ ኸባቢ፣ ብርሃነመስቀል ኢደይ ንፀላኢ ኣይህብን ኢሉ፣ ኣብ ሰለኽለኻ ኣብዝርከብ ገደል ሓኽፈን ፀዲፉ እንትስዋእ ኣብ ጎኑ ኾይኖም ይኳሽሑ ነይሮም። ደቂ ኣቦይ ኣረገሀይ፣ ተጋዳላይ ሓዲስ፣ ተጋዳላይ ፍቓዱን ተጋዳላይ ኣይናለምን በብተራ ኣብ መሬት ኣድያቦ እንትድበዩ መዝሙር ፅንዓት ዘሚሮም።

ቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደርግ ይወርዶ ዝነበረ ሕሱም ደብዳብ፣ ምሽጥር ውድቡ ካብ ኣፉ ንኸይትሞልቆ፣ መገዛ መልሓሱ እንትቖርፅ፣ ከምኒ ኣማረ ተጠምቀ፣ ተኽሉ አስገዶም፣ ፍስሃ ሃይለ፣ ጨርቆስ ካሳሁንን ዮሃንስን ዝበሉ ብፆቱ ኣባላት ስርዒት እታ ኸተማ፣ ምእንቲ ፍቕሪ ህዝቦም ኣብ ፅርግያ እንትዝርግሑ፣ ኣደታት ትግራይ ንውሽጢ ነቢዐን። ሰማእታት ርሾ ቓልሲ እዮም

ጎምባስ ሞሞና ኣብዝተብሃለ ከባቢ ዓብይ ዓዲ፣ ህወሓት ክሳብ ኣፍንጭኡ ምስዝተዓጠቐ ሰራዊት ደርግ ኣብ ዝገጠመትሉ እዋን፣ ጠያይቲ ተወዲኡ ኢድ ብኢድ ምስኮነ፣ ተጋዳሊት ኣልማዝ ኣለሙ ህጁም ኣትያ ንሓደ ኣዛዚ ሰራዊት ፀላኢ ብኢድ ብኢድ ግጥም ኣውዲቓ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሳንጃ እንትተቃብፆ፣ መራሕቲ ሓይሊን ጋንታታትን ስለዝተሰውኡ፣ ሓላፍነት መራሒ ሓይሊ ተረኪባ ንቲ ውግእ መሪሓ እንትተዕውት፣ ትግራዋይ ኣብ ኩሉ ኹርናዕ ኮይኑ የጨናጭን ነይሩ።
Full Website