ማሕበር ልምዓት ትግራይ ( . . ) አባል ማ ዕኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ልኾነ ሰብ ስራሕ መካየዲ (Executive Director) ኽኾን መዲባ ተባሒሉ፤ ብዙይ ለይታሓጎሰ ብዙሕ ሰብ ጫው ጫው ኢሉ። ቐንዲ ምኽንያት ናቱ ቅሬታ ፤ ካብዙ ፀነሐ መከራ ወፂአ፤ ተምሒራ ላበናያስ ማ . . . ተመሊሳ ላብ ኢድ መርሒነት ህወሓት ወዲቓ ልብል ኽሲ እዩ። ዳርጋ ኹሎም ሰብ ቅሬታ ፈተዊቲ ፤ ደገፍቲ ማ . . . እዩም። ብገንዝብ፤ ብሓሳብ፤ ብጊዜ ውፍያት ልኾኑ። ልማ . . ት ሰናይ ትምኒት ለለዎም። ቅሬቶኦም አብ መርሒ መሰረት ልገበረ ጥርሕ የኾነይ፤ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮ ህወሓት / . . ት ብሰንኩ ልሓደረ በሰላይ እዩ። ስለዙይ ስጋአቶም አብ ጥራጣረ / ኾነይ - መነይ ወይ ግምታዊ (perceived) ልተመስረተ ጥራሕ ለይኾነስ፤ ናማን ልበፀሐ፤ሱር ልሰደደ ሽግር (realized past experience and rooted problem) ብምኾኑ ልፈጠረሎም ድንጋፀ እዩ። ናድልየት ተፃብኦ መርሕታት (Principles of Conflict of Interest or COI) ብዙሕ ለይፈልጡ ሓደ ሓደ ሰባት እዙ ሓውና ኽኢላ ተኾይኑ ታይ ሽግር ኒሀዎ ኢሎም ትካራኸሩ ይሰምእ። ካብ ግርህነት ወይ ለይምፍላጥ ልተልዓለ እዩ። ዕድል አግንዮም ወይ ብባዕሎም ፃዕሪ ወይ ሰብ ሓጊዝዎም እዝን ናድልየት ተፃብኦ መርሕታት / ዓይነታት (Conflict of Interest: Institutional Conflict of interest, Inherent Conflict of Interest, Perceived Conflict of Interest) መረዳእታ ከግንዩ ተስፋ ይገብር።

Full Website